KGK Denetim

KGK DENETİM Bağımsız Denetim haberleri ve sıcak gelişmeleri
 • Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı

  FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN

  HESAP PLANI TASLAĞI

  Kurumumuz, bilanço usulüne göre defter tutan teşebbüs ve işletmelerin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını sağlıklı ve güvenilir bir biçimde geçerli finansal raporlama çerçevesine göre izlemesini ve finansal tablolarını geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlamasını sağlayan bir muhasebe sistemi kurmasında esas alabilecekleri Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı oluşturmayı amaçlamaktadır.

  Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı’nın ayrıca finansal raporlar aracılığıyla sunulan bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygun, anlaşılabilir, doğrulanabilir ve karşılaştırılabilir olma niteliklerinin arttırılmasına, işletmeler tarafından kullanılan hesaplarda ve muhasebeleştirme esaslarında uygulamada tekdüzenin sağlanmasına ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

  Hesap Planına Duyulan İhtiyaç

  Kurumumuzca, kamu yararını ilgilendiren kuruluşların finansal tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla (IFRS) tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre, bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan işletmelerin ise finansal tablolarını Büyük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Finansal Raporlama Standartlarına (BOBİ FRS) göre hazırlamaları öngörülmüştür.

  Bağımsız denetime tabi işletmeler finansal tablolarını TFRS ya da BOBİ FRS’ye göre hazırlamakla birlikte, bu finansal bilgilerin üretildiği defter kayıtlarını 1992 yılında yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri’nde (MSUGT) yer alan tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planına uygun olarak tutmakta ve bu çerçevede muhasebe sistemlerini oluşturmaktadır. İşletmeler yasal zorunluluk gereği MSUGT’a göre tuttukları ticari defterlerinden hareketle vergi idaresine sunmaları gereken finansal tablolarına ulaşmaktadır. Ancak mevcut hesap planı TFRS ya da BOBİ FRS’ye uygun finansal tablolara doğrudan muhasebe sisteminden ulaşılabilmesi için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, mevcut durumda BOBİ FRS ya da TFRS’ye uygun finansal tablolar, MSUGT’a göre hazırlanmış finansal tablolarda gerekli düzeltmeler yapılarak ya da bu tablolar için de ayrı bir kayıt düzeni oluşturularak düzenlenmektedir.

  Bu itibarla, Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planının işletmelerin esas olarak muhasebe standartlarına göre finansal tablolarını hazırlamalarını sağlayacak şekilde muhasebe sistemlerini kurmalarına imkân tanıyacaktır.

  Oluşturulan hesap planı taslağında özellikle TFRS ya da BOBİ FRS’ye göre raporlama yapan işletmelerin doğrudan finansal tablo verilerine ulaşması için gereklilik arz edenhesap gruplarına ve hesaplara yer verilmiş, aynı zamanda mevcut hesap planında yer almayan ancak MSUGT’u uygulayan işletmeler dâhil tüm işletmelerin ihtiyaç duyabilecekleri diğer hesaplar da eklenmiştir.

  Bu kapsamda, TFRS ya da BOBİ FRS uygulayan işletmeler tarafından kullanılmak üzere aşağıdaki finansal tablo unsurlarına yönelik gruplar ve hesaplar hesap planı taslağına eklenmiştir:

  • Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal yatırımlar ile itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal yatırımlar (111, 112, 201 ve 202 nolu hesaplar)
  • Devam eden inşa (taahhüt), proje veya hizmet sözleşmelerinden finansal varlıklar ve bu sözleşmelerden doğan yükümlülükler ile önceden yapılan inşa ve hizmet işleri (142 ve 242 nolu hesaplar hariç 14 ve 24 nolu gruplar ile 34 ve 44 nolu gruplar) ,
  • Canlı varlıklar ve bunlara ilişkin değer artış kazanç ve kayıpları (17 ve 27 nolu gruplar ile 643 ve 653 nolu hesaplar),
  • Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar ve satış amaçlı sınıflandırılan gruplara ilişkin yükümlülükler (196-199 nolu hesaplar ile 396-399 nolu hesaplar),
  • Yatırım amaçlı gayrimenkuller ile bunlara ilişkin gelir ve giderler (245-249 nolu hesaplar ile 647 ve 657 nolu hesaplar)
  • Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü ile ertelenmiş vergi gelir ve gider etkileri (289 ve 489 nolu hesaplar ile 692 ve 696 nolu hesaplar),
  • Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi (516 nolu hesap),
  • Özkaynaklarda birikmiş gelirler ve giderler (55 ve 56 nolu gruplar),
  • Döneme ilişkin diğer kapsamlı gelirler ve giderler (80, 81, 82 ve 83 nolu gruplar),
  • Durdurulan faaliyetlere ilişkin gelir ve giderler ile bu gelir ve giderlere ilişkin vergiler (68 grubu ile 694 – 697 nolu hesaplar) ve
  • Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırımların kârlarından (zararlarından) paylar (645 ve 655 nolu hesaplar).

  Tabiidir ki, TFRS ve BOBİ FRS uygulamayan işletmelerin ihtiyaç duymaları halinde (örneğin, tarımsal faaliyetleriyle uğraşan işletmenin canlı varlıklarını ayrı göstermeyi istemesi halinde) yukarıda bahsedilen grup ve hesapları kullanması mümkündür.

  Hesapların Çalışması ve Kullanımı

  Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı oluşturulurken tüm işletmelerin ihtiyaç duyacakları nitelikteki varlık, yükümlülük, özkaynak, gelir ve gider hesaplarına yer verilmeye çalışılmıştır. Varlık, yükümlülük, özkaynak, gelir ve giderlerin ilk kayda alımı, ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre yapılacağından hesap planı taslağında bu hususlara, özel olarak bir açıklama yapılması gerekmediği sürece, değinilmemiştir. Hesap açıklamalarında sadece ilgili hesabın hangi varlık, yükümlülük, özkaynak, gelir ve giderlerin izlenmesinde kullanılacağı açıklanmıştır.

  Hazırlanma Süreci

  Kurumumuzca, Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı çalışmaları Eylül 2018 itibarıyla tamamlanmış ve sonrasında akademisyenlerden, ilgili kamu kurum ve kuruluş uzmanlarından, bağımsız denetçilerden, meslek örgütleri temsilcilerinden ve özel sektör temsilcilerinden oluşan Çalışma Grubuyla çalışmalara devam edilmiştir. 13/12/2018 tarihinde Çalışma grubunun son toplantısını gerçekleştirilerek, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuoyunun görüşlerine açılacak şekilde hesap planı taslağı oluşturulmuştur.

  Kamuoyunun ve ilgili kurum ve kuruluşları görüşlerinin alınmasının ardından Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planına nihai hali verilecektir.

  Hesap Planı Taslak Metni ve Görüş Talep Edilen Özel Hususlar aşağıdaki linklerde görüş ve önerilerinize sunulmuş olup görüş ve önerilerinizin en geç 01/03/2019 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr e-posta adresine mail yoluyla iletilmesi rica olunur.

  Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı Taslağı’na ulaşmak için tıklayınız.

  Görüş Talep Edilen Özel Hususlara ulaşmak için tıklayınız.

 • SBDS 2400 Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi 22.12.2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB), daha önce “ISA 910” olarak yayımladığı standardı, sınırlı bağımsız denetim standartları grubuna alarak ISRE 2400 Engagements to  Review Financial Statements adı altında yayımlamış ve değişik zamanlarda standartta revizyonlar yaparak son olarak ISRE 2400 Engagements to  Review Historical Financial Statements adı altında güncellemiştir. Söz konusu standart, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2400 Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi adı altında Kurumumuzca çevirisi yapılarak mevzuatımıza kazandırılmıştır.

  Bu standart esas olarak, işletmenin tarihî finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimini (sınırlı denetimini) yürütmek üzere görevlendirilmiş, ancak finansal tablolarının bağımsız denetimini yürütmekle görevlendirilmemiş bir denetçinin sorumluluklarını ve sınırlı denetim raporunun şekil ve içeriğini düzenlemektedir.

  SBDS 2400’te;

  • Sınırlı Denetimin Bu SBDS’ye Uygun Olarak Yürütülmesi,
  • Etik Hükümler,
  • Mesleki Şüphecilik ve Mesleki Muhakeme,
  • Sınırlı Denetim Düzeyinde Kalite Kontrol,
  • Müşteri İlişkisinin ve Sınırlı Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi,
  • Yönetim ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim,
  • Sınırlı Denetimin Yürütülmesi,
  • Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar,
  • Yazılı Beyanlar,
  • Uygulanan Prosedürler Sonucunda Elde Edilen Kanıtların Değerlendirilmesi,
  • Denetçinin Finansal Tablolar Hakkında Sonuç Oluşturması,
  • Denetçi Raporu,
  • Belgelendirme,

  bölümleri yer almaktadır.  Bu standardın ekinde yürütülecek sınırlı bağımsız denetime ilişkin sözleşme ve rapor örneklerine yer verilmiştir.

  “SBDS 2400 Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi” standardına ulaşmak için tıklayınız.

 • GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri GDS 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları 21.12.2018 tarihli ve 30632(M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  Bilindiği üzere GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Standardının ilk versiyonu 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı, GDS 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Standardının ilk versiyonu ise 17/1/2015 tarihli ve 29239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından 2016 yılında geliştirilen Mevzuata Aykırılıklar projesi kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’da değişiklik yapılmış ve söz konusu değişikliğin etkileri denetim standartlarına BDS 250 aracılığıyla yansıtılmıştır. BDS 250’de meydana gelen değişiklikler neticesinde GDS 3000’e A102, A194-A199 paragrafları eklenmiştir. Söz konusu paragraflardan;

  • A102 paragrafında, mevzuata aykırılıklarla ilgili olarak denetçiye yüklenebilecek ilave sorumluluklar ile
  • A194-A199 paragraflarında, yönetim ve üst yönetimden sorumlu olanlarla kurulacak iletişim ve mevzuata ilişkin tespit edilen veya şüphelenilen aykırılıkların yetkili bir kuruma rapor edilmesi konularında ilave yükümlülükler ve açıklamalar

  yer almaktadır.

  GDS 3402’nin A53 paragrafına ise önemsiz olmadığı açıkça görülen mevzuata aykırılığın, hilenin veya hizmet kuruluşundan kaynaklanan düzeltilmemiş hataların farkına varılması ve hizmet alan işletmelere konunun uygun şekilde bildirilmemesi ve hizmet kuruluşunun bu bildirimi yapmak istememesi durumunda, hizmet kuruluşu denetçisinin, mevzuatla yasaklanmadığı müddetçe, üçüncü taraflara (örneğin yetkili bir kuruma) bildirim yapılıp yapılmayacağını belirleyebileceği hükmü eklenmiştir.

  Yukarıda belirtilen değişiklikleri içeren GDS 3000’in revize edilmiş versiyonu, 1/1/2018 tarihi ve sonrasında yürütülen güvence denetimlerinde uygulanmak üzere, GDS 3402’nin revize edilmiş versiyonu ise 1/1/2018 tarihinde ve sonrasında başlayacak dönemlerin güvence denetimlerinde uygulanmak üzere, 21/12/2018 tarihli ve 30632(M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  “GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri” standardına ulaşmak için tıklayınız.

  “GDS 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları” standardına ulaşmak için tıklayınız.

 • Faizsiz Finans Muhasebe Standartları Taslak Metinleri Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır.(05/11/2018)

  Faizsiz Finans sektörüne ilişkin muhasebe, denetim, etik ve yönetişim standartlarının mevzuatımıza kazandırılması

  Bilindiği üzere, 13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, değişik işletme büyüklükleri, sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için özel ve istisnai standartlar koymaya ve farklı düzenlemeler yapmaya yetkilidir. Bu standart ve düzenlemeler, Türkiye Muhasebe Standartlarının cüz’ü addolunur” hükmü yer almaktadır.   Bununla birlikte, “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” içerisinde yer alan 221 no.lu tedbir uyarınca “faizsiz finans alanında yayımlanan uluslararası standartların mevzuatımıza kazandırılması” görevi Kurumumuzun sorumluluğundadır.

  Bu çerçevede, 27 Eylül 2017 tarihinde Kurumumuz ile İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kuruluşu (AAOIFI) arasında Faizsiz Finans sektörüne ilişkin muhasebe, denetim, etik ve yönetişim standartlarının mevzuatımıza kazandırılması amacıyla bir telif anlaşması imzalanmıştır. İmzalanan bu anlaşmayla ülkemizde faaliyet gösteren faizsiz finans kuruluşlarının finansal tablolarının hem ülkemizdeki kuruluşlar ile hem de benzer nitelikteki yabancı kuruluşlar ile karşılaştırılabilirliğinin arttırılması, faizsiz finans kuruluşlarımızın finansal tablolarında gerçeğe ve ihtiyaca uygun bilginin sunulması ve özellikle bu kuruluşların faaliyetlerine uygun şekilde finansal tablolar sunmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

  Kurumumuz ilk aşamada kendi görev alanına giren AAOIFI standartlarını mevzuatımıza kazandırarak ülkemizdeki faizsiz finans sektörünün gelişimine katkı sağlanmayı ve söz konusu sektörle ilgili finansal işlemlerin kalitesi ile bu işlemler hakkında farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. Daha sonraki aşamalarda ise sektörün de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ülkemize özgü ve uluslararası alanda kabul gören standartların geliştirilmesi yapılabilecektir. Faizsiz Finans sektörüne ilişkin muhasebe, denetim, etik ve yönetişim standartlarının mevzuatımıza kazandırılması çalışmaları kapsamında aşağıda sayılan standartlara ilişkin taslak metinler Kurumumuz internet sitesinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.

  • Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Raporlamasına İlişkin Kavramsal Çerçeve
  • FFMS 1: Katılım Bankaları ve Faizsiz Finans Kuruluşlarının Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama
  • FFMS 3: Mudârebe
  • FFMS 4: Müşâreke Finansmanı
  • FFMS 7: Selem ve Paralel Selem
  • FFMS 9: Zekât
  • FFMS 10: İstisna’ ve Paralel İstisna’
  • FFMS 28: Murâbaha ve Diğer Vadeli Satışlar

  Söz konusu standartlarda geçen terimlerin Türkçe karşılıklarının mevzuatımıza ve ülkemizdeki uygulamalara uyum sağlaması açısından vereceğiniz görüşler büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda hazırlanan taslak metinlere erişim aşağıdaki linkte sunulmuş olup, görüş ve önerilerinizin 23 Kasım 2018 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tradresine iletilmesi rica olunur.

  İlgili standartların taslak metinlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

 • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve 27 Ekim 2018 Tarihli ve 30578 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından ilk versiyonu 1989 yılında yayımlanan Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, 2010 yılında kısmi olarak revize edilerek geliştirilmiş ancak eksiklikler ve geliştirilmeye açık alanlar belirlendiğinden 2011 yılında tekrardan revizyon kapsamına alınmıştır. 2013 yılında müzakere metni, 2015 yılında taslak metin yayımlanmış olup 29 Mart 2018 tarihinde nihai metin yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Kavramsal Çerçeve’nin revizyonu sürecinde Standart belirleyen kurum ve kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici otoriteler, yatırımcılar, analistler, finansal tablo hazırlayanlar, muhasebe meslek kuruluşları, muhasebe firmaları ve akademisyenlerden oluşan geniş bir kitleye çeşitli bilgilendirmeler yapılmış ve bu kitlenin görüşlerine başvurulmuştur.

  Kavramsal Çerçeve’de yapılan temel iyileştirmeler; yenilikler, güncellemeler ve açıklık getirilen konular olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede, ölçüm, sunum ve açıklama, finansal tablo dışı bırakma gibi konularda yenilikler getirilmiş, önceki Kavramsal Çerçeve’de yer alan tanımlar ve finansal tablolara almaya ilişkin kriterlerde güncellemeler yapılmıştır. Ayrıca, ihtiyatlılık, yönetimin idare etme sorumlulukları, ölçüm belirsizliği gibi konulara da açıklık getirilmiştir.

  Yeni Kavramsal Çerçeve’de düzenlenen konular bölümler itibarıyla aşağıdaki gibidir:

  • Genel amaçlı finansal raporlamanın amacı,
  • Faydalı finansal bilginin niteliksel özellikleri,
  • Finansal tablolar ve raporlayan işletme,
  • Finansal tabloların unsurları,
  • Finansal tablolara alma ve finansal tablo dışı bırakma,
  • Ölçüm,
  • Sunum ve açıklama,
  • Sermaye kavramları ve sermayenin korunması.

  Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, muhasebe politikalarını Kavramsal Çerçeve’ye göre geliştiren finansal tablo hazırlayıcıları tarafından 1 Ocak 2020 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacaktır. Yeni Kavramsal Çerçeve’nin erken uygulanmasına izin verilmektedir. Bununla birlikte, Yeni Kavramsal Çerçeveyayımı tarihinden itibaren Kurumumuzca yapılacak düzenlemelerde de esas alınacaktır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’nin Resmi Gazete’de yayımlanan versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.

  Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve metnine ulaşmak için tıklayınız.

  Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

 • Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerine İlişkin Kurul Kararı 17 Ekim 2018 Tarihli ve 30568 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

  Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinde ortak kontrolün tanımlanması, birleşme kapsamının belirlenmesi ve birleşmeye ilişkin muhasebeleştirme esaslarının düzenlenmesi konularında 2012 yılından itibaren çalışmalar yürütmekle birlikte, TFRS 3 İşletme Birlşemeleri’nde bu konunun kapsam dışında bırakıldığı görülmektedir.

  Bu itibarla, ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin ülkemizde uygulanacak esaslar 21/07/2013 tarih ve 28714 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan İlke Kararı ile belirlenmiştir. Bu Kararda bu tür işletme birleşmelerinin TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar’da belirtilen hiyerarşiye uygun olarak US GAAP ve UK GAAP’te yer alan “hakların birleştirilmesi” yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesi öngörülmüştür.

  Bununla birlikte, bu Kararın yayımlanmasının ardından konuyla ilgili olarak Kurumumuza iletilen görüşler çerçevesinde 2013 yılında temel hatları belirlenen bu yöntemin, dünya uygulamalarında da çeşitli farklılıkların görülmesi nedeniyle daha ayrıntılı bir şekilde ele alınması ihtiyacı doğmuş ve söz konusu ihtiyacı karşılayarak uygulamaya yön vermek amacıyla ilgili Kararın revize edilmesine karar verilmiştir.

  Bu kapsamda hazırlanan Revize İlke Kararı’nda hakların birleştirilmesi yönteminin uygulanmasında aşağıdakilere ilişkin belirleyici hükümlere yer verilmiştir:

  • Edinilen işletmenin varlık ve yükümlülüklerinin hangi değerleri üzerinden konsolide edileceği ve bu amaçla hangi finansal tabloların esas alınacağı,
  • İşletmeler arasında muhasebe politikaları uygulamalarında yeknesaklığın sağlanması amacıyla düzeltmelerin yapılacağı,
  • Kontrol gücü olmayan payların birleşme tarihindeki ölçümü,
  • Birleşmeyle bağlantılı olarak katlanılan maliyetlerin ne şekilde finansal tablolara alınacağı,
  • Pay değişimi ve pay değişimi dışındaki yollarla gerçekleşen birleşmeler için ayrı ayrı olmak üzere ortak kontrole tabi işletme birleşmesi nedeniyle oluşacak muhtemel aktif – pasif uyumsuzluğunu dengelemek amacıyla özkaynaklarda hangi kalemlerin kullanılacağı,
  • Pay değişimi dışındaki yollarla gerçekleşen birleşmelerde transfer edilen bedelin nasıl belirleneceği,
  • Ortak kontrole tabi işletme birleşmesiyle edinilen bağlı ortaklıkların sonradan elden çıkarılmasında uygulanacak esaslar,
  • Edinilen işletmenin edinen işletmenin bünyesine dâhil olduğu ya da edinilen işletmenin birleşme sonrasında infisah olduğu durumda uygulanacak esaslar.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerine İlişkin Kurul Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 • Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı Güncellenmiştir

  Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının güncellenmesi, söz konusu Kararın ekli listesinde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelere ilişkin herhangi bir değişiklik içermemekte olup, 2017 yılında yayımlanarak mevzuata kazandırılan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (TTK) yapılan son değişikliklerin Karara yansıtılması ve uygulamada yaşanan sorunların dikkate alınarak Kararın daha açık ve anlaşılabilir bir şekilde kaleme alınması ihtiyacı doğrultusunda gerçekleşmiştir.

  Bilindiği üzere, 6102 sayılı TTK’da 1/1/2013 tarihinden itibaren münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında TMS’lerin uygulanması öngörülmüş olup, TMS uygulama kapsamının belirlenmesi hususu Kurumumuzun yetkisi dahilindedir.

  Bu çerçevede, Kurulumuzun 21/08/2014 tarihli toplantısında, 6102 sayılı TTK’nın 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 9 uncu 26 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak düzenlemelerin belirlenmesine yönelik “TMS Uygulama Kapsama İlişkin Kurul Kararı” yayımlanmıştır.

  Bununla birlikte, 29/07/2017 tarih ve 30138 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak ve 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe giren BOBİ FRS bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin finansal tabloları açısından geçerli finansal raporlama çerçevesi haline gelmiştir.

  Ayrıca, 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nın 192 nci maddesiyle TTK’nın 397 nci maddesinin dördüncü fıkrasında bağımsız denetime tabi işletmelerin “Cumhurbaşkanınca” belirlenmesine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

  Buna ilaveten, işletmelerin tabi oldukları finansal raporlama çerçevelerinin belirlenmesine ilişkin uygulamada karşılaşılan birtakım sorunlar ve gelen görüş talepleri doğrultusunda mevcut Kararın daha açık ve anlaşılabilir bir şekilde kaleme alınması ve söz konusu Karara TMS’lere ilişkin tanımların eklenmesi ihtiyaçları ortaya çıkmıştır.

  Söz konusu nedenlerle, mevcut TMS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının ekinde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak TMS’lerin uygulama kapsamını güncellenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı değerlendirilmektedir.

  Bu kapsamda, Kurulumuzun TMS’lerin uygulanma kapsamının belirlenmesine ilişkin 13/09/2018 tarihli ve (03/161) sayılı Kararında:

  “1) Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TFRS’lerin uygulanmasına,

  2) Bağımsız denetime tabi olup, ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında BOBİ FRS’nin         uygulanmasına; ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin isteğe bağlı olarak TFRS’leri uygulayabileceğine,

  3) Yukarıdaki kapsama dâhil olmayan kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik Kurum tarafından henüz bir TMS yayınlanmadığından bunların münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında yürürlükteki mevzuatın uygulanmasına; ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak TFRS’leri ya da BOBİ FRS’yi uygulayabileceğine

  karar verilmiştir.”

  Bu çerçevede, yapılan son değişikliklerle birlikte ülkemizde geçerli olan finansal raporlama çerçeveleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

   

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 • TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır. (17/08/2018)

  Sigorta sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde halihazırda kullanılan Standart, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından geçici bir Standart olarak yayımlanmış olan UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri’dir.

  UFRS 4, sigorta sözleşmelerinin ölçümüne ilişkin bir hüküm belirlememekte, bunun yerine sigorta sözleşmelerinin ölçümünde, şirketlere yerel finansal raporlama hükümlerine dayalı farklı uygulamaları kullanmalarına izin vermektedir. Bu sebeple şirketler, sigorta sözleşmelerini belirli bir yöntemle muhasebeleştirmek zorunda değillerdir. Dolayısıyla, farklı ülkelerdeki şirketler sigorta sözleşmelerini farklı şekilde muhasebeleştirebilmekte ve hatta aynı şirket içinde dahi farklı muhasebeleştirme yöntemleri kullanılabilmektedir. Bu Standart, yatırımcıların ve analistlerin;

  • Hangi sözleşme gruplarının kâr sağlayan, hangilerinin zarara neden olan sözleşme grupları olduğunu belirlemelerini ve
  • Sigorta sözleşmeleri hakkındaki güncel bilgileri analiz etmelerini

  zorlaştırmaktadır.

  Bu kapsamda IASB, Mayıs 2017’de, UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’ni yayımlamıştır. UFRS 17, bir şirketin düzenlediği sigorta sözleşmeleri ile elinde tuttuğu reasürans sözleşmelerine ilişkin bilgileri raporlarken uyması gereken hükümleri düzenlemektedir. UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri’nin yerini alacak olan UFRS 17, sigorta sözleşmelerinin muhasebeleştirilmesini belirleyen ilk kapsamlı ve gerçek anlamda uluslararası bir UFRS Standardıdır.

  UFRS 17:

  • Sigorta sözleşmelerinin yükümlülükleri, riskleri ve performansına ilişkin güncellenmiş bilgi sağlayacak,
  • Sigorta şirketleri tarafından raporlanan finansal bilgilerin şeffaflığını artıracak; bu durum, yatırımcılara ve analistlere sigorta sektörünü anlamaları bağlamında daha fazla güven sağlayacak,
  • Tüm sigorta sözleşmeleri için güncel ölçüm modeline dayalı olan tutarlı bir muhasebeleştirme sunacaktır.

  UFRS 17, 1 Ocak 2021 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde yürürlüğe girecek olup bu tarihte veya öncesinde TFRS 9 Finansal Araçlar ve TFRS 15Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat’ı uygulayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir.

  UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’nin mevzuatımıza kazandırılması çalışmaları Kurumumuz tarafından sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında hazırlanan taslak metne erişim aşağıdaki linkte sunulmuş olup görüş ve önerilerinizin 01/10/2018 tarihine kadar muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.

  TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri taslak metnine ulaşmak için tıklayınız.

  UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

 • BDS 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumluluklarının güncellenmiş hali ve İHS 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi 16.08.2018 tarih ve 30511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  BDS 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları standardına ulaşmak için tıklayınız.

  İHS 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi standardına ulaşmak için tıklayınız.

 • Revize Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Taslağı kamuoyu görüşüne açılmıştır.

  Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’de (Kavramsal Çerçeve), genel amaçlı finansal raporlamanın amacı belirtilmekte ve finansal raporlamayla ilgili kavramların tanımı yapılmaktadır. Bununla birlikte, Kavramsal Çerçeve’de söz konusu çerçevenin temelini oluşturan genel amaçlı finansal raporlamanın amacının; mevcut ve potansiyel yatırımcılar, borç verenler ve kredi veren diğer taraflara, raporlayan işletme hakkında söz konusu işletmeye kaynak sağlamaya ilişkin kararlarını verirken faydalı olacak finansal bilgiyi sağlamak olduğu belirtilmektedir.

  Kavramsal Çerçeve, finansal piyasalara şeffaflık, hesap verebilirlik ve verimlilik getiren Standartlar geliştirmek amacıyla bir araç olarak kullanılmaktadır. Bir Standart niteliğinde olmayan Kavramsal Çerçeve, yayımlanan ve yayımlanacak Standartlar arasında tutarlılık sağlamaya yönelik temel ilkeleri açıklayan bir rehber niteliğinde olup aşağıdaki hususları sağlamayı amaçlamaktadır:

  • Tutarlı kavramlara dayalı olan Standartların geliştirilmesine yardımcı olmak,
  • Tutarlı muhasebe politikalarının geliştirilmesine destek olmak,
  • İlgili tüm tarafların Standartları anlamasına ve yorumlamasına destek olmak.

  Bu kapsamda, ilk versiyonu 1989 yılında yürürlüğe giren Kavramsal Çerçeve, 2010 yılında kısmi olarak revize edildikten sonra, tekrardan iyileştirmelerin yapılması gündeme gelmiştir. 2011 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından Kavramsal Çerçeve’nin revizyonuna ilişkin çalışmalar başlatılmış, 2013 yılında müzakere metni, 2015 yılında taslak metin ve 29 Mart 2018 tarihinde nihai metin yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Revizyon çalışmaları kapsamında; Standart belirleyen kurum ve kuruluşlar, düzenleyici ve denetleyici otoriteler, yatırımcılar, analistler, finansal tablo hazırlayanlar, muhasebe meslek kuruluşları, muhasebe firmaları ve akademisyenlerden oluşan geniş bir kitleye çeşitli bilgilendirmeler yapılmış ve bu kitlenin görüşlerine başvurulmuştur.

  Revize Kavramsal Çerçeve’de yapılan temel iyileştirmeler; yenilikler, güncellemeler ve açıklık getirilen konular olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede, ölçüm, sunum ve açıklama, finansal tablo dışı bırakma gibi konularda yenilikler getirilmiş, önceki Kavramsal Çerçeve’de yer alan tanımlar ve finansal tablolara almaya ilişkin kriterlerde güncellemeler yapılmıştır. Ayrıca, ihtiyatlılık, yönetimin sorumlulukları, ölçüm belirsizliği ve özün önceliği gibi konulara da açıklık getirilmiştir.

  Özellikle Standartta geçen terimlerin Türkçe karşılıklarının mevzuatımıza ve ülkemizdeki uygulamalara uyum sağlaması açısından vereceğiniz görüşler büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda taslak metin hakkındaki görüşlerinizin 27/08/2018 tarihine kadar elektronik ortamda muhasebe.standartlari@kgk.gov.tr adresine bildirilmesi rica olunur.

  Revize Kavramsal Çerçeve taslak metnine ulaşmak için tıklayınız.

  Revize Kavramsal Çerçeve sunumuna ulaşmak için tıklayınız.

 • TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar’a İlişkin Kurul Kararı 13 Haziran 2018 Tarihli ve 30450 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

  Ülkemizdeki finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve finansal raporların kalitesini artırmak amacıyla yürürlükte bulunan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uygulanabilen standartlara sahip olunması ve Standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla başlatılan Revizyon Projesi kapsamında; TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar yeniden kaleme alınmıştır.

  Bu kapsamda, 20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğ Sıra No:5 yürürlükten kaldırılmıştır.

  TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar’ın güncellenmiş yeni versiyonunun yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararı, 13 Haziran 2018 tarihli ve 30450 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar’a ulaşmak için tıklayınız.

 • KKS 1 “Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri İle Diğer Güvence Denetimleri Ve İlgili Hizmetleri Yürüten

  KKS 1 “Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri İle Diğer Güvence Denetimleri Ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol“ BDS 210 “Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması” BDS 220 “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol” BDS 240 “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları” BDS 250 “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması” BDS 260 “Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim” BDS 450 “Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi” BDS 500 “Bağımsız Denetim Kanıtları” Standartlarının güncellenmiş yeni versiyonlarının yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararları, 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

  Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından geliştirilen Mevzuata Aykırılıklar güncellemesi kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’da değişiklik yapılmış ve söz konusu değişikliğin etkilerinin Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 250 aracılığıyla ilgili standartlara yansıtılması kapsamında; KKS 1, BDS 210, BDS 220, BDS 240, BDS 250, BDS 260, BDS 450 ve BDS 500 güncellenmiştir.

  Bu güncellemeler kapsamında;

  • 02/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:1,
  • 09/03/2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:47,
  • 07/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol (BDS 220) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:56,
  • 16/12/2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS 240) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:58,
  • 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması (BDS 250) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:7,
  • 09/03/2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim (BDS 260) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:48,
  • 13/12/2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi (BDS 450) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:66,
  • 13/12/2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:67,

  yürürlükten kaldırılmıştır.

   

  Ayrıca KKS 1, BDS 210, BDS 220, BDS 240, BDS 250, BDS260, BDS 450 ve BDS 500’ün güncellenmiş yeni versiyonlarının yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararları da, 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili standartlara ulaşmak için tıklayınız.

 • KKS 1, BDS 210, BDS 220, BDS 240, BDS 250, BDS 260, BDS 450, BDS 500 Standartlarının güncellenmiş yeni versiyonlarının yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararları, 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

  Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından geliştirilen Mevzuata Aykırılıklar güncellemesi kapsamında Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar’da değişiklik yapılmış ve söz konusu değişikliğin etkilerinin Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 250 aracılığıyla ilgili standartlara yansıtılması kapsamında; KKS 1, BDS 210, BDS 220, BDS 240, BDS 250, BDS 260, BDS 450 ve BDS 500 güncellenmiştir.

  Bu güncellemeler kapsamında;

  • 02/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:1,
  • 09/03/2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:47,
  • 07/12/2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol (BDS 220) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:56,
  • 16/12/2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS 240) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:58,
  • 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması (BDS 250) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:7,
  • 09/03/2017 tarihli ve 30002 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim (BDS 260) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:48,
  • 13/12/2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi (BDS 450) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:66,
  • 13/12/2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:67,

  yürürlükten kaldırılmıştır.

   

  Ayrıca KKS 1, BDS 210, BDS 220, BDS 240, BDS 250, BDS260, BDS 450 ve BDS 500’ün güncellenmiş yeni versiyonlarının yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararları da, 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. İlgili standartlara ulaşmak için tıklayınız.

 • TMS 7 Nakit Akış Tablosu ve TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar’a İlişkin Kurul Kararları 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

  Ülkemizdeki finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve finansal raporların kalitesini artırmak amacıyla yürürlükte bulunan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uygulanabilen standartlara sahip olunması ve Standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla başlatılan Revizyon Projesi kapsamında; TMS 7 Nakit Akış Tablosu ve TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar yeniden kaleme alınmıştır.

  Bu kapsamda, 18/01/2005 tarih ve 25704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 4 ile20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No:6yürürlükten kaldırılmıştır.

  TMS 7 Nakit Akış Tablosu ve TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar’ın güncellenmiş yeni versiyonlarının yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararları, 6 Haziran 2018 tarihli ve 30443 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  TMS 7 Nakit Akış Tablosu’na, TMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar’ulaşmak için tıklayınız.

 • Revize edilen Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları Standardının Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır (31.05.2018)

  Finansal tablolar dışındaki bilgilerin denetimde ele alınmasına yönelik olarak Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu tarafından başlatılan “Diğer Bilgiler” projesi kapsamında BDS 720 Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları Standardı büyük ölçüde güncellenerek Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları başlığıyla yeniden yayımlanmıştır.

  Bu kapsamda, ülkemiz mevzuatı da dikkate alınmak suretiyle revize edilen BDS 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları’na ilişkin taslak metin Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmış olup (taslak metin için tıklayınız), taslak metne ilişkin görüş ve önerilerinizin 2/7/2018 tarihine kadar denetimstandartlari@kgk.gov.tradresine iletilmesi rica olunur.

 • İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi Standardının Taslak Metni Kamuoyu Görüşüne Açılmıştır (31.05.2018)

  Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından yayımlanan ve herhangi bir güvence vermeksizin tarihi finansal bilgilerin hazırlanması ve sunumu konusunda yönetime yardımcı olmak ve söz konusu işe yönelik raporlama yapmak amacıyla görevlendirilen bir denetçinin sorumluluklarını düzenleyen İHS 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi, Türkiye Denetim Standartları külliyatına kazandırılacaktır.

  İHS 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi’ne ilişkin taslak metin Kurumumuz internet sitesinde yayımlanmış olup (taslak metin için tıklayınız), taslak metne ilişkin görüş ve önerilerinizin 2/7/2018 tarihine kadar denetimstandartlari@kgk.gov.tr adresine iletilmesi rica olunur.

 • TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler’e İlişkin Kurul Kararı 24 Mayıs 2018 Tarihli ve 30430 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

  Cari ve ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerinin ölçümüne ve muhasebeleştirmesine ilişkin hükümleri düzenleyen TMS 12 Gelir Vergileri (TMS 12), vergi kanununun belirli bir işleme veya duruma nasıl uygulanacağının belirsiz olduğu durumlarda, bu hususlara ilişkin özel hükümler içermemektedir. Bu nedenle, işletmeler belirsiz bir vergi uygulaması ile karşılaştıklarında farklı muhasebe uygulamalarına başvurmakta ve bu durum finansal tabloların karşılaştırılabilirliğini zedelemektedir.

  Söz konusu eksikliklerin sebep olduğu uygulama farklılıklarının giderilmesi amacıyla IASB tarafından; IFRIC 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler yayımlanmıştır. Bu Yorum, gelir vergisi uygulamalarına ilişkin bir belirsizliğin olduğu durumlarda, TMS 12’de yer alan finansal tablolara alma ve ölçüm hükümlerinin nasıl uygulanacağına açıklık getirmektedir.

  Kurumumuz tarafından IFRIC 23’ün mevzuatımıza kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup, TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler24 Mayıs 2018 Tarihli ve 30430 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler, 1 Ocak 2019 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Erken uygulama halinde bu husus dipnotlarda açıklanır.

  TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler’e ve söz konusu Yorumla ilgili sunuma ulaşmak için tıklayınız.

 • TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve TMS 2 Stoklar’a İlişkin Kurul Kararları 24 Mayıs 2018 Tarihli ve 30430 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

  Ülkemizdeki finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve finansal raporların kalitesini artırmak amacıyla yürürlükte bulunan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uygulanabilen standartlara sahip olunması ve Standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla başlatılan Revizyon Projesi kapsamında; TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve TMS 2 Stoklar yeniden kaleme alınmıştır.

  Bu kapsamda, 13/08/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66 ile 15/1/2005 tarih ve 25701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3 yürürlükten kaldırılmıştır.

  TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve TMS 2 Stoklar’ın güncellenmiş yeni versiyonlarının yayımlanmasına ilişkin Kurul Kararları, 24 Mayıs 2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve TMS 2 Stoklar’a ulaşmak için tıklayınız.

 • BDS 600'ün güncellenen yeni versiyonu Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  BDS 600

  20/2/2014 tarihli ve 28919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BDS 600 “Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil)” 26/04/2018 tarihli ve 30403(M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

  BDS 600 “Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil)”in yayımlanmasına ilişkin 19/04/2018 tarihli ve 75935942-050.01.01-[01/32] sayılı Kurul Kararı 26/04/2018 tarihli ve 30403(M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  BDS 600 Özel Hususlar – Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi Standardına ulaşmak için tıklayınız.

 • BDS 540'ın güncellenen yeni versiyonu Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

  BDS 540

  24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BDS 540 “Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi” 26/04/2018 tarihli ve 30403(M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

  BDS 540 “Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi”nin yayımlanmasına ilişkin 19/04/2018 tarihli ve 75935942-050.01.01-[01/30] sayılı Kurul Kararı 26/04/2018 tarihli ve 30403(M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  BDS 540 Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dâhil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi Standardına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 • KAYNAK SİTELER

 • Kaynak Siteler

Güncel Haberler